Transparència

Gestió econòmica

Partides pressupostàries201820192020202120222023
101 9252A 48300 SUBVENCIONS I APORTACIONS INSTITUCIONALS1.354,00 €1.354,00 €1.354,00 €1.354,00 €3.000,00 €3.364,00 €
Comunicació0,00 €0,00 €0,00 €3.046,00 €0,00 €0,00 €
101 9252A 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES2.249,00 €2.800,00 €2.800,00 €2.800,00 €5.487,28 €2.301,47 €
101 9252A 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS100,00 €2.000,00 €1.000,00 €1.422,00 €4.469,40 €864,50 €
101 9252A 23111 LOCOMOCIÓ425,00 €200,00 €500,00 €500,00 €427,70 €406,32 €
DIETES personal no directiu departaments427,70 €406,32 €
200 9252 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS0,00 €0,00 €3.000,00 €3.000,00 €4.803,44 €2.420,60 €
Total4.128,00 €6.354,00 €8.654,00 €12.122,00 €18.615,52 €9.763,21 €

Sous i equip

La relació laboral i el sou del Síndic o Síndica de greuges de Sabadell correspon al del personal eventual de l’Ajuntament de Sabadell. Aquest sou el decideix el ple municipal a l’inici de cada mandat. Podeu trobar el detall en aquest enllaç: https://web.sabadell.cat/images/Infoseu/OrganitzacioAdministrativa/2023/RetribucionsEventuals0723-2.pdf

L’equip de la Sindicatura de greuges està format per una jurista (categoria laboral A1) i per una auxiliar administrativa (categoria laboral C2).