Transparència

Gestió econòmica

SINDICATURA DE GREUGES DE SABADELL - 2024
200226999252Altres despeses diverses500
200227069252Estudis i treballs tècnics10
200227999252Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.4.889,21
200230229252Dietes personal no directiu departaments500
200231229252Locomoció personal no directiu departaments500
TOTAL6.399,21 €
200Subvencions i aportacions institucionals3.364,00

Liquidació pressupost 2023

DescripcióCrèdits inicialsCrèdits totals consignatsDespeses autoritzades
Altres despeses diverses00272,09
Dietes personal no directiu departaments0039,05
Locomoció personal no directiu departaments0080,58
Altres despeses diverses2.301,472.301,47904,09
Estudis i treballs tècnics2.420,602.420,602.420,60
Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.864,52.215,503.491,90
Dietes personal no directiu departaments406,32406,32195
Locomoció personal no directiu departaments406,32406,32158,09
Subvencions i aportacions institucionals3.364,002.013,001.963,00
9.763,21 €9.763,21 €9.524,40 €

Sous i equip

La relació laboral i el sou del Síndic o Síndica de greuges de Sabadell correspon al del personal eventual de l’Ajuntament de Sabadell. Aquest sou el decideix el ple municipal a l’inici de cada mandat. Podeu trobar el detall en aquest enllaç: https://web.sabadell.cat/images/Infoseu/OrganitzacioAdministrativa/2023/RetribucionsEventuals0723-2.pdf

L’equip de la Sindicatura de greuges està format per una jurista (categoria laboral A1) i per una auxiliar administrativa (categoria laboral C2).

 

Que cobra el Síndic:

  • Síndic de Greuges Municipal (amb retribucions i Seguretat Social 2023): 63.849,31€ anuals en 14 pagues
  • Equip Tècnic i administratiu (amb retribucions i Seguretat Social 2023): 93.707.55€ anuals
  • Total: 157.556,86€ anuals

Contractació