La Síndica

La institució

La institució de la Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell és un òrgan Unipersonal, independent i apartidista, complementari de l’administració municipal.

Té la funció de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de Sabadell, així com de les persones que es trobin a la ciutat encara que no en siguin residents.

Funcions

Supervisa l’actuació de l’administració municipal i dels serveis públics que en depenen, especialment tot allò que fa referència als drets i llibertats establerts en la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. Aquesta Carta estableix que la Síndica és un dels mecanismes de garantia dels drets humans a la ciutat.

També és un mecanisme d’innovació social, perquè les recomanacions que adreça a l’administració tenen com a funció transformar la ciutat i millorar-ne la gestió.

Qui ostenta el càrrec?

L’actual Síndica de greuges de Sabadell, Eva Abellan Costa, va ser elegida per unanimitat del ple, amb els vots a favor dels 8 grups polítics que composaven el plenari l’any 2018 i nomenada el 28 d’abril de 2018 pel Ple Municipal a proposta de l’alcalde.

Abellan va prendre possessió del seu càrrec el dia 1 de maig de 2018 per exercir el mandat de supervisar l’administració municipal de forma independent i objectiva per un període de cinc anys.

Al llarg de la seva trajectòria professional ha realitzat diferents tasques entorn l’acció social, la comunicació, el protocol i la consultoria sobre temes ambientals i de responsabilitat social corporativa.

El projecte de mandat que va presentar Abellan partia d’un enfocament en drets humans, de defensa de la sostenibilitat ambiental i de l’igualtat de gènere. El projecte es basava en cinc eixos de treball: convivència i consciència ciutadana, entitats socials i col·lectius vulnerables, transparència i bon govern, sostenibilitat i medi ambient i “construïm ciutat”. Abellan també ha exercit de presidenta del Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya (2020-22) i és fundadora i vicepresidenta primera de l’Alianza

Global del Ombusperson Local (AGOL), una associació internacional d’institucions de defensa dels drets humans en l’àmbit local, que recull defensories de 8 països del món.

Principis d’actuació

– Desenvolupa les seves funcions respectant els reglaments i normatives aplicables, amb independència, objectivitat i equitat.
– No pot rebre instruccions de cap autoritat o càrrec municipal.
– Es regeix pels principis d’autonomia i imparcialitat, i es realitzen respectant els principis de confidencialitat i secret professional.
– Totes les actuacions són gratuïtes i no és preceptiva l’assistència d’advocat/da ni procurador/a.

L’equip

Síndica de Greuges de Sabadell: Eva Abellan Costa
Assessora jurídica: Marta Esquius Hernandez
Atenció a les persones: Muntsa Costa Puig