El Síndic de Sabadell demana a l’Ajuntament més mesures per fomentar la convivència en la seva segona recomanació d’ofici

La convivència és el tema de la segona recomanació d’ofici que efectua el Síndic de Greuges de Sabadell, Josep Escartín. La recomanació parteix d’una problemàtica expressada per la ciutadania del Districte 2, però Escartín creu que pot fer-se extensiva a altres parts de la ciutat perquè “en d’altres zones passen coses semblants que pertorben la convivència”. La resolució es va fer abans que el Ple de l’Ajuntament de Sabadell aprovés l’Ordenança de Civisme i Convivència de Sabadell.

El cas expressat per la ciutadania fa referència a problemes de veïnatge que dificulten la convivència. Tot i recollir que “en aquest cas, l’Ajuntament ha actuat amb diligència i ha pres mesures per intentar solucionar la situació”, el Síndic considera que existeix una vulneració de drets i que aquests no queden garantits. Donat que aquesta circumstància no és exclusiva de cap districte de Sabadell, el Síndic recomana a l’Ajuntament prendre determinades mesures:

 1. Garantir els drets des de la igualtat, el respecte i la no-discriminació, la participació ciutadana, la cooperació institucional, la inclusió social, la normalització, els deures, el principi de subsidiarietat i el treball col·laboratiu com a elements irrenunciables de l’actuació que cal dur per l’administració.
 2. Diàleg i mediació: Establir canals de comunicació. Facilitar la interacció positiva, la generació de vincles, la participació i el diàleg intercultural en condicions d’igualtat. Un enfocament inclusiu i participatiu que involucri totes les parts interessades, incloent-hi el veïnat afectat, associacions i autoritats locals, en el procés de resolució de conflictes. Promoure el diàleg intercultural entre diferents comunitats pot ajudar a reduir prejudicis i malentesos.
 3. Aplicació equitativa de les normes: Assegurar que les lleis i regulacions s’apliquen de manera equitativa, sense discriminació ni estigmatització. Tractar les ocupacions i altres infraccions amb justícia, però també amb sensibilitat cap a les circumstàncies que les provoquen.
 4. Programes de suport social: Proporcionar recursos i suport social a les famílies que han necessitat ocupar, incloent-hi ajuda per trobar habitatges dignes, accés a serveis socials, educació i formació laboral.
 5. Millora de la seguretat: Implementar mesures per augmentar la seguretat, com ara més presència policial, millor il·luminació, i instal·lació de càmeres de seguretat. Aquestes mesures han de ser proporcionades i respectar els drets de tots els habitants.
 6. Garantir l’accessibilitat i l’ordre públic: Treballar per assegurar que les voreres i altres espais públics estiguin lliures d’obstruccions i pertorbacions. Establir normes clares i coordinar els serveis de neteja i manteniment per garantir que els carrers sigui segur i accessible.
 7. Prevenció i integració: Implementar programes de prevenció de l’ocupació a través de la integració social i laboral de les comunitats afectades. Això pot incloure programes educatius, de formació professional i d’orientació laboral.
 8. Programes de suport social: Abordar les causes subjacents de les ocupacions, com la falta d’habitatge adequat i la discriminació. Treballar amb serveis socials per oferir programes de suport a les famílies afectades i per facilitar l’accés a habitatges i serveis bàsics.
 9. Coordinació interinstitucional: Treballar en col·laboració amb altres institucions i organismes, com ara les forces de seguretat, els serveis socials, les ONG i altres entitats locals, per abordar aquesta qüestió de manera integral i coordinada.
 10. Educació i conscienciació: Desenvolupar campanyes educatives i de conscienciació per promoure el respecte mutu i la coexistència pacífica entre les diferents comunitats, fomentant la comprensió i la tolerància.
 11. Accions de rehabilitació urbana: Millorar les condicions dels barris amb problemes d’ocupació a través de projectes de rehabilitació urbana, infraestructures adequades i millora dels serveis públics.
 12. Cooperació: Col·laborar amb altres ciutats, institucions i organismes internacionals per compartir bones pràctiques i buscar solucions innovadores per abordar aquesta problemàtica.
 13. Monitorització i avaluació: Establir mecanismes de seguiment i avaluació per mesurar l’eficàcia de les mesures implementades i ajusta les accions segons sigui necessari.

⏬RESOLUCIÓ D’OFICI 52/2024 DE LA SINDICATURA DE GREUGES DE SABADELL RELATIVA A LA CONVIVÈNCIA

Leave a Reply

Skip to content